Organik kimyo

Oliy o'quv yurtlari kimyo texnologiya mutaxassisligi talabalari uchun

  Ruxsat etilgan kurslar

  Yo`nаlishgа kirish» fanining o`qitishdan maqsad 5320400-«Kimyoviy tеxnologiya» yo`nalishining «Noorganik moddalar tеxnologiyasi» sohasi bo`yicha bakalavr malaka standartiga javob bеradigan yuqori darajali mutaxassis tayyorlash va o`qitilayotgan fanning asosiy vazifasi-bu, institutni va «Noorganik moddalar tеxnologiyasi» kafеdrasini tashkil topish va rivojlanish tarixi, sohaning Mustaqil rеspublikamiz xalq xo`jalida, xususan uni kimyo sanoatida tutgan o`rni, bakalavrlar tayyorlash o`quv jarayoni, sohaning asosiy mahsulotlari,  ammiak nitrat kislota, sulfat kislota, vodorod, karbamid, ammoniy  ularni ishlab chiqarish uchun zarur bo`lgan hom ashyolar va kimyoviy tеxnologiyalar asoslari bilan tanishtirish, hamda shu sohani chuqur egallashga nisbatan chuqur intilish uyg`otishdir.


  Ta’limni insonparvarlashtirish shaxsning ijodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkon yaratadi. Shuningdek, ta’lim jarayonida uning ma’naviy-axloqiy ehtiyojlari, xohish-istaklari va qiziqishlarini hisobga olishni nazarda tutadi.   Bir so‘z bilan aytganda, ta’lim-tarbiya jarayoni shaxsni har tomonlama kamol topishini ta’minlashga yo'naltiriladi, uning shaxsiga nisbatan hurmat bilan yondashiladi.

  “Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi” fanining mazmuni va asosiy muammolari, uzluksiz ta’lim turlari, kasbiy ta’limning didaktik tamoyillari, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari, kasbiy ta’limni tashkil etishning bosqichlari, usul va shakllari, ta’lim mazmunini belgilovchi texnikaviy fikrlash xususiyatlari, kasbiy ta’lim bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash metodlarini  bilishi kerak

   “Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi” fanining maqsadi magistrantlarni kimyoviy va oziq-ovqat texnologiyasiga oid mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodlari, shakllari, o‘quv jarayonini tashkil qilish usullari, darslarda ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish yo‘llari bilan tanishtirish, ularda ta’lim jarayonini samarali va qiziqarli qilib tashkil etish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllanish hisoblanadi.


  Саноат корхоналарида ишлаб чиқариладиган ва ер остидан казиб олинадиган калий бирикмаларининг деярли барчаси (95% дан ортик қисми) минерал ўғит сифатида ишлатилади. Улар хлорли, сульфатли ва бошқа холатда бўлади.


  Калийли махсулотлар ва хом ашёларнинг сифати улардаги калий (К20 хисобида) миқдори оркали аникланади. Калийли махсулотлар саноатининг асосий махсулоти калий хлорид бўлиб, уларнинг 95% қисми минерал ўғит сифатида ишлатилади.

  Kal’tsinatsiyalangan soda texnologiyasi" fanini o’qitishdan maqsad 5522400 "KT" mutaxassisligi bo’yicha   Davlat talim standarti muvofiq talabalarga soda va kislotalar texnologiyasining fizik-kimyoviy xususiyatlari,texnologik tasvirlari va apparatlari tugrisida nazariy va amaliy bilim berish yuqori malakali mutaxasis tayorlashni ta'minlashdir. Fanning vazifasi: Soda  ishlab chiqarish, bu moddalarning olinish  usullarining nazariy asoslarini, ishlab chiqarishning texnologik tasvirlari, asosiy texnologik jihozlarini tuzilish va ishlash prinsipi hamda ularning moddiy, issiqlik texnologik kabi hisoblarini bajarish nazariy asoslarini o’rgatish va amaliyotda foydalanishdan iboratdir.

     

  «SHaxta yuk ko’tarish qurilmalari» o’quv fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

  - foydali qazilmalarni qazib olish va ularni yer yuziga chiqarishda yuk ko’tarish qurilmaning asosiy muammolari; bo’lajak kasbiy faoliyatida ushbu fanning  mohiyati va ijtimoiy ahamiyati; yuk ko’tarish qurilmalarning rivojlanish tendentsiyalari; qurilmaning asosiy mexanik uskunalarini ishlatilishini bilishi kerak.

  - ishonchli va samarador ishlaydigan mexanik uskunalarni yaratishda  fan va texnika yutuqlari; yuk ko’tarish qurilma asosiy mexanik uskunalarini konstruktiv tuzilishini, ularni kon sharoitiga moslab tanlab olishni; asosiy mexanik uskunalarni shaxta stvoli atrofida joylashtirishni; yuk ko’tarish tezlik taxogrammasini, yuk ko’tarish mashina barabani sirtiga ta’sir qiladigan kuch diagrammasini bilishi va ulardan foydalana bilishi; yuk ko’tarish qurilmalaning asosiy mexanik uskunalarini hisoblash va tanlash ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak;

  - shaxtaning yillik ishlab chiqarish quvvati va chuqurligi asosida yuk ko’tarish qurilmani hisoblash va uning foydali ish koeffitsientini aniqlash malakalariga ega bo’lishi kerak.


  “Biokimyo” fanini o‘qitishdan maqsad tirik mavjudotlar asosini tashkil etuvchi oqsillar, uglevodlar, lipidlar, fermentlar va vitaminlar, nuklein kislotalar, moddalar almashinishini bir biriga bog‘liqligi kabi moddalar xususiyatlari va biologik funksiyalari xamda tirik mavjudotlar xaet faoliyatini ta’minlovchi modda almashinish jaraenlari   va mexanizmlari xaqida bilim berishdir. Natijada olingan bilimlar asosida oziq-ovqai maxsulotlari va ularning xomashelari bo‘lgan biologik materiallarni tashkil qiluvchi asosiy moddalarni biokimeviy tarkibi, ularni ajratish usullari, turli xilligi bioorganik moddalarning biokimeviy tarkibi, ularda kechadigan biokimeviy reaksiyalarni aniqlash, ajratib olish va tozalash asoslarini o‘rgatishdir. Mazkur dastur asosida bilim olgan talabalarga, oziq-ovqat sanoatida mutaxassis sifatida biokimeviy jaraenlarni tushunib, texnologik jaraenlarni boshqarish, uni asoslab berish, yuqori sifatli maxsulot ishlab chiqarishni ta’minlash va oziq-ovqat xomashesidan maqsadga muvofiq foydalanishni tashkil qilishga yaxshi yo‘l ochib berishdan iborat.


  Введение

   

    Теоретическая  механика –  фундаментальная  наука  о законах  и  уравнениях  движения  материальных  систем (тел, механизмов, приборных устройств, множества частиц и т.д.). Одна из главных задач механики построение и исследование математических моделей объектов с применением символьных и численных расчетов на компьютере. Во многих практических

  задачах математическими моделями являются алгебраические или  обыкновенные  дифференциальные  уравнения,  либо системы  таких  уравнений. 

  При  исследовании  этих  моделей используются многие разделы высшей математики.   В  то  же  время  теоретическая  механика  направлена  на широкое применение в инженерной практике. Математические модели,  создаваемые  на  основе  механики, служат базой для анализа и синтеза приборных систем, для выбора оптимальных значений  параметров  механических  конструкций.  Отметим также,  что  многие  приборы  и  устройства  работают  на принципах теоретической механики. В  данном  пособии  дано  изложение  кинематики  раздела  теоретической  механики,  в  котором  содержится  математическое описание механических движений объектов.

  В кинематике  рассматриваются  способы  задания  различных видов  движения  тел  и  механизмов  в  виде  функциональных уравнений, а также методы определения по этим уравнениям траекторий,  скоростей  и  ускорений  отдельных  точек  тел  и механизмов.  В  этом  разделе  механики  изучаемое  движение считается  заданным  и  не  рассматриваются  причины, вызвавшие  это  движение,  то  есть  не  применяется  понятие силы. Объектами всех рассмотренных задач являются реальные механизмы и механические системы, используемые в горном деле. В отдельных случаях с целью упрощения поставленной задачи и уменьшения объема математических операций, необходимых для ее решения, вместо сложного реального механизма рассматривается несколько упрощенная механическая система, геометрическая,  кинематическая  и ей подобная.

   

   

   


  Ochiq kon qazilmalari va ishlab chiqilgan sohaning katta o’lchamlari va balandlik bo’yicha chegaralarning yo’qligi ochiq kon ishlarida yuqori texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlarni ta’minlovchi quvvatli kon va transport qurilmalaridan foydalanish uchun ijobiy sharoitlar yaratadi. Qurilmalardan faqatgina kon ishlab chiqarishining barcha halqalarida ishning aniq tashkil etilishida va yuqori malakali kadrlar bo’lganida samarali foydalanish mumkin.

  Ochiq kon ishlarida qazib olishning ekskavatorli va gidravlik usullarga ajratishadi. Ekskavator usulida turli qurilmalar qo’llaniladi – ekskavatorlar, skreperlar, buldozerlar, g’ildirakli va konveyerli transport. Gidravlik usulda asosiy ishlab chiqarish jarayonlari harakatlanayotgan suv energiyasida amalga oshiriladi. Bu maqsadda maxsus qurilma – gidromonitorlar, yer so’ruvchilar va boshqalar qo’llaniladi. Ekskavator usuli universal hisoblanadi. U har qanday sharoitlarda effketli qo’llanilishi mumkin. Qazib olishning gidravlik usuli faqatgina ijobiy kon-geologik va iqlimiy sharoitlarda qo’llaniladi (asosan bo’sh jinslarni gidro ag’dargichga joylash uchun yetarlicha suv va maydonlar bo’lganda yumshoq jinslarni qazib olishda).


  Konchilik sanoati - zamonaviy industriyaning asosiy xom ashyo va yoqilg‘i bazasi hisoblanadi. U energetika va xalq xo‘jaligining boshqa tarmoqlarining asosiy yoqilg‘i manbaidir. SHuningdek, konchilik sanoati qora va rangli metallurgiya, ximiya sanoati, o‘g‘itlar ishlab chiqarish sanoati uchun xom-ashyo bazasi hisoblanadi. Xalq xo‘jaligida foydalanilayotgan tabiiy resurslarni 70%  ini mineral xom-ashyolar tashkil qiladi.

              Jahon miqyosida qazib olinadigan foydali qazilmalarning umumiy miqdori yiliga 9-10 mln. t ni, kon massasining yillik unumdorligi  esa 35-37 mlrd. t ni tashkil etadi.

              Ochiq usulda qazib olish ishlarining rivojlanishi, er osti usulida qazib olishga nisbatan unumdor, iqtisodiy jihatdan samarador va xavfsizligidadir. Ochiq usulda qazib olishda ish unumdorligi er osti usuliga qaraganda 5-8 marta yuqori, tannarxi esa 2-4 marta kam. Ushbu farq so‘nggi 30-40 yil ichida oshib borishda davom etmoqda.


  Bu majmua o‘z ichiga «Resurs tejamkorligi va kon sanoati energetikasi» fanidan  davlat ta’lim standartiga asosan tayyorlagan tipik dastur,tipik dasturdan kelib chikkan holda ishlab chikilgan ishchi dasturni; ma’ruza matnlarini, tajriba ishlarni, amaliy ishlarni, kurs loyihasini va mustakil ishlarni olgan.

           Talabalar uchun nazariy va amaliy jihatdan etarlicha bo‘lgan ma’lumot-lar keltirilgan.ular elektr ta’minoti asoslari fanini o‘zlashtirshlari majmuadan foydalanib ham nazariy ,ham amaliy jihatdan chukur bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari mumkin.

  Majmuada bu fandan ikki semestrda o‘tilishi kerak bo‘lgan ma’ruza matnlari amaliy va tajriba ishlari hamda kurs loyihasi buyicha misol ham keltirilgan.

  Talabalarning olgan bilimlarini sinash uchun test savollari ham keltirilgan.

           Ushbu majmua bakalavriaturaning 5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari


  Ушбу дастур фойдали казилма конларини кидиришда кудукларни бургилаш техника ва технологияларини ўрганишни ўз ичига олади. Фан ўкитилишидан максад – каттик фойдали казилмаларни разведка килишдаги кудукларни турли усулларда бургилаш техника ва технологиясини ўрганишдан иборатдир.

  Ўкув фанининг асосий вазифалари: фойдали казилмаларни кидириш ва излаш даврида, регионнинг геологик тузилишини ўрганишда олиб бориладиган бургилаш ишларининг таркибини билишлари, олинган назарий билимларини турли геолого-техник шароитларда лойихалаш ва бургилаш ишларинин олиб боришда кўллаш, бургилаш ускуна ва асбобларини лойихалашда инженерлик хисобларини амалга оширишни билишлари зарур.

   Фойдали казилма конлари геологияси ва разведкаси  таълим йўналишида ўкиш жараёнида ушбу ўкув фани бўйича ўзлаштирилган маълумотларга, хамда ўкув режасидаги режалаштирилган математик ва табиий (олий математика, амалий механика) ва умумкасбий (тог жинсларни парчалаш, ювиш суюкликлари ва тампонаж материаллари ва х.к) фанларини билишга асосланган.


  Ushbu uslubiy qo’llanma texnik oliy yurtlarining 5310700-"Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari" bakalavr yo`nalishi talabalari uchun "Transport mashinalari" fanidan tajriba mashg’ulotlarini bajarish texnika oliy ta`lim muassasalarining fan dasturlariga mos ravishda tuzilgan bo`lib, nazariy tavsiyalar berilgan. Ushbu tajriba mashg’ulotlarini bajarish jarayonida talabalar nazariy bilimlarini yanada mustahkamlaydilar.


  Ushbu darslik 5310700- «Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari» bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun «Transport mashinalari» kursi dasturi asosida tayyorlangan.

  Darslikda konlarda kon transport mashinalarini nazariyasida mashinalarni quvvati, tortish kuchlarini aniqlash, ularga qarshilik ko’rsatadigan qarshi kuchlarni paydo bo’lishini nazariy asosda bayon etiladi. Darslikda transport mashinalarini aniq sharoit uchun loyihalash masalalari keltiriladi. Loyihasini bajarish bo’yicha masalalar mazmuni, tuzilishi va uni tashkil qilish masalalari keltirilgan. Bundan tashqari ochiq kon ishlarida qo’llaniladigan temir yo’l, avtomobil va konveyer transportlarini hisoblash va loyihalash uslublari keltirilgan.

  Ushbu darslik konchilik sohasidagi barcha bakalavriat ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan.

  «Transport mashinalari» fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” sohasi uchun oliy ma'lumotli bakalavrlarni tayyorlashda asosiy fanlardan biri hisoblanadi.

  Fanning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: transport mashinalari texnik iqtisodiy tavsifi hamda qo`llanish sohalarini o`rganish; transport mashinalarining asosiy vazifasi foydali qazilma qatlamlari va bo`sh qatlamlarni tashishni o`rgatishdan iborat.

  Ushbu fanning asosiy maqsadi, tog`-kon transporti mashinalari ya`ni, konveyer transporti, temiryo`l transporti, avtomobil transporti va maxsus turdagi (yordamchi uskunalar va osma kanat yo`llari) transport mashinalarini tuzilishi, asosiy va yordamchi qurilmalari, aloqa vositalari, ularni ishlatilish sharoitlari va boshqalarni talabalarga o`rgatishdan iborat.


  Bugungi kunda Respublikamizda kon sanoatining jadal suratlarda rivojlanib borishi talabalar oldiga ulkan vazifalar qo‘ymoqda. SHuning uchun Oliy ta’lim Davlat standartiga ko‘ra “Muhandislik ishi” ta’lim sohasida o‘qitiladigan “Portlatish ishlarida xavfsizlik qoidalari” fani dasturi Kon ishlari asoslari va Burg‘ilash va portlatish ishlari fanlaridan olgan bilimlariga tayangan holda “Portlatish ishlarida xavfsizlik qoidalari” fanini urganish konchilikning asosiy jarayonlaridan biridir. SHuningdek portlatish ishlarida xavfsizlik qoidalari haqida ma’lumotlarni, fanni rivojlanishining tendensiyasi, portlatish ishlari istiqbolini o‘rgatib, hududiy muammolarining konchilikga ta’siri masalalarini qamraydi.


  Payvandlash texnikasi va texnologiyasi hozirgi ishlab chiqarishda yetakchi o’rinlardan birini egallaydi. Ulkan supertankerlarning korpusi va inson ko’zining to’r pardasi, yarim o’tkazgich asboblarning kichkina detallari va jarrohlik operatsiyalarida odamning suyaklari payvandlanadi. Hozirgi mashinalar va inshootlarning ko’pgina konstruktsiyalarini, masalan, kosmik raketalarni, suv osti kemalarini, gaz va neft quvurlarini payvandlash yordamisiz tayyorlashning iloji yo’q. Texnika taraqqiyoti ishlab chiqarish usullariga, jumladan payvandlash texnologiyasiga tobora yangi talablar qo’ymoqda. Kecha yaqindagina g’alati hisoblangan materiallar payvandlanmoqda. Bularga titan, niobiy va berilliyli qotishmalar, molibden, volfram, o’ta mustahkam turli qo’shilmalar (birikmalar) kiradi. Elektronikaning bir necha metr qalinlikdagi detallari va og’ir jihozlarning bir necha metr qalinlikdagi detallari payvandlanadi. Payvandlash ishlari bajariladigan sharoitlar doimo murakkablashib bormoqda: suv ostida, yuqori haroratlarda, yuqori vakuumda, radiatsiya oshgan sharoitda, vaznsizlikda payvandlashga to’g’ri keladi. Payvandlashning yig’ishdan keyingi ikkinchi texnologik jarayon bo’lib qolgani bejiz emas, buni kosmonavtlarimiz dunyoda birinchi bo’lib kosmosda sinab ko’rdilar.


  Mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishi kon foydali qazilmalarini olish sohasining rivojlanishi bilan uzluksiz bogliq. Bizning respublikamiz foydali qazilmalarning katta zahiralariga ega. Hozirgi vaqtda oltin, kumush, mis va komir olish boyicha yirik karyerlar mavjud. Konlarni yer osti usulida ishlab chiqish bilan taqqoslaganda ochiq usuldan foydalanish ancha yaxshi texnik-iqtisodiy korsatkichlarni taminlaydi. Shu bilan birga u qator salbiy oqibatlarga ham ega: yerlarning buzilishi, mikroiqlim va suv balansining o’zgarishi va hokazolar.

           Ochiq kon ishlarining avj olib rivojlanishi asosiga N. V. Melnikov, V. V. Rjevskiy, A. O. Spivakovskiy, E. V. Sheshko, M. G. Novojilov, A. I. Arsentev, B. P. Yurmatov, G. A. Nurka, P. I. Tomakov, V. S. Xoxryakov, Yu. I. Anistratova va ko’pgina boshqa olimlarning mehnati qo’shilgan konchilik fani va texnikasining yutuqlariga sabab bo’ldi.

           “Texnologiya” termini umumiy holatda qandaydir ishlab chiqarish-texnik ishlarni bajarishni tashkil etish usullari va vositalari haqidagi bilimlar birlashmasini bildiradi.


  Kirish

   

  Nazariy mеxanika moddiy jismlarning bir-biriga ta'siri va mеxanik harakatlarning umumiy qonunlari haqidagi fandir.

  Nazariy mexanika, quyilgan masalalarning qanday nuqtai nazardan tekshirishiga qarab, uch qismga bo‘linadi: statika, kinematika va dinamika. Ushbu uslubiy qo`llanmada nazariy mexanikafaniga doir masalalar o‘rganiladi. Muxandisllik ishlarida muammoli va tadbiqiy masalalarni hal etishda nazariy nazariy mexanika fani fundamеntal prеdmеtlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun mazkur uslubiy qo`llanma qisqa vaqt ichida bo`lajak mutaxssislarga  nazariy mexanika fanidan zarur bo`lgan nazariy va amaliy bilim va ko`nikmalarni mukammal, sodda va rovon tilda yеtkazishga yo`rdam beradi.  Shularni e’tiborga olib ushbu uslubiy qo`llanma tayyorlandi.

  Ushbu uslubiy qo’llanma  konchilik texnika va texnologiyalari va turli turdagi misol va masalalari orqali  nazariy mexanikafanidan olgan nazariy bilimlarimizni mustahkamlash uchun amaliy mashg’ulotlarni bajarishga xizmat qiladi. Endi "Nazariy mexanika" fanining o’ziga to’xtalsak, shuni ta'kidlashimiz lozimki, bu fan tabiatda uchraydigan jamiki harakatlarning qonuniyatlarini ochib beradi. Masalan astronomiya fanini olsak, asrlar davomida faqat yulduzlarning qanday joylashganliklari, planetalarning harakatlarini jadval sifatida aniqlab bera olishganlar xolos, lekin nima sababdan shunday harakat qilishliklarini, masalan, nima sababdan quyosh Yerning atrofida emas, balki Yer quyoshning atrofida aylanishi shart ekanligini isbotlab bera olmaganlar. Nyutonning ikkinchi qonuni, ya'ni dinamikaning asosiy qonuni va butun dunyo tortilish qonuni ochilgandan keyin, bu va shunga o’xshash tabiatda uchraydigan jamiki  harakatlarning qonuniyatlari aniqlandi. Shu sababli dinamikaning shu qonunlariga asoslangan holda jamiki planetalarning orbitalarini aniq hisoblashga yo’l ochildi. Jamiki Yer yuzida yaratilgan jamiki mashinalar va inshootlarning hammasi nazariy mexanika qonunlari asosida loyiha qilingan, hamda kelajakdagi yangi mashina va inshootlar ham shu qonunlarga asoslangan holda yaratiladi.

            Nazariy mexanika fani fizika, matematika fanlari guruhiga kirib, uning tenglamalari asosan oliy matematika orqali yechiladi. Mexanika-1 fanini chuqur o’rganish uchun talaba vektorlar algebrasi, hosila, integral xisobi, chiziqli va chiziqsiz differensial tenglamalarni yaxshi o’zlashtirgan bo’lishi shart. Aks holda talabalar va injenerlar nazariy mexanika  masalalarini matematik ifoda shaklida yoza olmaydilar.      

           Demak, hozirgi zamon injeneri kimyo, fizika, energetika, elektronika, informatika, avtomatika, gidravlika, pnevmatika mexanika va shunga o’xshash qator fanlardan ham ma'lum darajada bilimga ega bo’lishi kerak.     

          


  Kirish

  Nazariy mеxanika moddiy jismlarning bir-biriga ta'siri va mеxanik harakatlarning umumiy qonunlari haqidagi fandir.

  Nazariy mexanika, quyilgan masalalarning qanday nuqtai nazardan tekshirishiga qarab, uch qismga bo‘linadi: statika, kinematika va dinamika. Ushbu uslubiy qo`llanmada nazariy mexanikafaniga doir masalalar o‘rganiladi. Muxandisllik ishlarida muammoli va tadbiqiy masalalarni hal etishda nazariy nazariy mexanika fani fundamеntal prеdmеtlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun mazkur uslubiy qo`llanma qisqa vaqt ichida bo`lajak mutaxssislarga  nazariy mexanika fanidan zarur bo`lgan nazariy va amaliy bilim va ko`nikmalarni mukammal, sodda va rovon tilda yеtkazishga yo`rdam beradi.  Shularni e’tiborga olib ushbu uslubiy qo`llanma tayyorlandi.

  Ushbu uslubiy qo’llanma  konchilik texnika va texnologiyalari va turli turdagi misol va masalalari orqali  nazariy mexanikafanidan olgan nazariy bilimlarimizni mustahkamlash uchun amaliy mashg’ulotlarni bajarishga xizmat qiladi. Endi "Nazariy mexanika" fanining o’ziga to’xtalsak, shuni ta'kidlashimiz lozimki, bu fan tabiatda uchraydigan jamiki harakatlarning qonuniyatlarini ochib beradi. Masalan astronomiya fanini olsak, asrlar davomida faqat yulduzlarning qanday joylashganliklari, planetalarning harakatlarini jadval sifatida aniqlab bera olishganlar xolos, lekin nima sababdan shunday harakat qilishliklarini, masalan, nima sababdan quyosh Yerning atrofida emas, balki Yer quyoshning atrofida aylanishi shart ekanligini isbotlab bera olmaganlar. Nyutonning ikkinchi qonuni, ya'ni dinamikaning asosiy qonuni va butun dunyo tortilish qonuni ochilgandan keyin, bu va shunga o’xshash tabiatda uchraydigan jamiki  harakatlarning qonuniyatlari aniqlandi. Shu sababli dinamikaning shu qonunlariga asoslangan holda jamiki planetalarning orbitalarini aniq hisoblashga yo’l ochildi. Jamiki Yer yuzida yaratilgan jamiki mashinalar va inshootlarning hammasi nazariy mexanika qonunlari asosida loyiha qilingan, hamda kelajakdagi yangi mashina va inshootlar ham shu qonunlarga asoslangan holda yaratiladi.

            Nazariy mexanika fani fizika, matematika fanlari guruhiga kirib, uning tenglamalari asosan oliy matematika orqali yechiladi. Mexanika-1 fanini chuqur o’rganish uchun talaba vektorlar algebrasi, hosila, integral xisobi, chiziqli va chiziqsiz differensial tenglamalarni yaxshi o’zlashtirgan bo’lishi shart. Aks holda talabalar va injenerlar nazariy mexanika  masalalarini matematik ifoda shaklida yoza olmaydilar.      

           Demak, hozirgi zamon injeneri kimyo, fizika, energetika, elektronika, informatika, avtomatika, gidravlika, pnevmatika mexanika va shunga o’xshash qator fanlardan ham ma'lum darajada bilimga ega bo’lishi kerak.     

          


  Kon sanoatining rivojlanishi, uning qurilishini moliya bilan ta’minlash va kon korxonalarini qayta jihozlashda ko’p yillarga oldindan optimal qarorlar topilishi kerak bo’lgan loyihalar asosida amalga oshirilgan. “Loyiha” so’zi lotincha “proektus” so’zidan olingan bo’lib, oldinga tashlangan degan ma’noni anglatadi, ya’ni loyiha bo’lajak korxonani optimal dinamik texnik iqtisodiy modelini ko’rsatadi. Kon korxonasi boshqa ko’p sanoat obyektlari va inshootlaridan (metallurgiya, mashinasozlik, ximiya zavodlari va boshqalar) farqli tabiiy-texnologik kompleks hisoblanadi. Konchilik korxonalarining parametrlari va iqtisodiy samaradorligining ko’rsatkichlari texnikaning berilgan darajasi uchun, asosan tabiiy omillar (konning tuzilishi, va o’lchamlari, joyning relyefi, gidrogeologik sharoitlar va boshqalar) va uning atrof muhitga ijozatli ta’siri bilan aniqlanadi. Boshqa tabiiy-texnologik komplekslar (gidroelektrostantsiya, transport aloqa yo’llari va boshqalar) dan farqli karyer bir necha o’n yillar davomida vaqt va fazoda rivojlanuvchi  dinamik obyekt hisoblanadi. Buning natijasida har yili karyerning o’lchamlari, transport aloqa yo’llarining uzunligi va kon-geologik sharoitlar o’zgaradi, shuningdek fazoda ish joyi bir joydan boshqa joyga ko’chadi. Karyerlarning loyihalarini optimallashtirish, aniqlovchi omillarning (tabiiy, texnik, iqtisodiy va sotsial) turli-tumanligi, ular ta’sir xarakterining ehtimoli bilan, yuqori darajadagi noaniqlik va loyihalash boshlangunga qadar qator omillarning yetarlicha o’rganilmaganligi tufayli qiyinlashadi.

  “Konchilik ishi asoslari” fani umumkasbiy fanlar tarkibiga kiradi. O’quv fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: bilimlarning bir butun tizimi bilan o’zaro bog’liqlikda ushbu fanning muammolari; foydali qazilma konlarini er ostidagi xavfliligi, kon lahimlarning ta’siri, mustahkakamlagich meteriallarining iqtisodiy sarfi, ochiq kon ishlarining chuqurlashgan sari xarajatning oshishi, qoplama tog’ jinsini miqdori oshish kabilarni o’z ichiga oladi. Talaba “Konchilik ishi asoslari” fanidan kon korxonalari, ularning vazifasi,tuzilishi, bo’lib o’tadigan jarayonlar haqida umumiy ma’lumot, shaxta va ochiq maydonida ochish ishlari tushunchasi, ochish sxemasi, foydali qazilmani boyitishning o’rni va usullari tanlay bilish kabi tajribaga ega bo’lishi kerak.


  Uslubiy ko’rsatma talabalarga amaliyot mashg’ulotlari bo’yicha topshiriqlarni bajarish tartibi, bajarish uslublri to’g’risida tushuncha beradi.

  Uslubiy ko`rsatma “Konchilik elektromexanik uskunalarini ishlatish va ta’mirlash” fanining na`munaviy va ishchi dasturlariga muvofiq ishlab chiqilgan.          

   


  Ma’lumki, xalq xo’jaligining asosiy tarmoqlaridan biri konchilik sohasidir. Kon korxonasining qanchalik rivojlanganligini, uning qanchalik quvvatliligini albatta shu korxonada qo’llanilayotgan ishlab chiqarish mashina va mexanizmlari orqali izohlanadi. Bu borada ishlab chiqarish jarayoni kompleks mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan texnologiyalarga suyanadi.

  SHuning uchun har bir konchi mutaxassisdan konchilikda ishlatiladigan mashina-mexanizmlar to’g’risida yetarli bilimlarga ega bo’lish talab etiladi.

    Fanni o’qitishdan asosiy maqsad foydali qazilmalarni qazib olishga tayyorlash, qazib olish jarayonlarini, yer osti bo’shliqlarini o’tish, mustaxkamlash, qazib olinayotgan tog’ jinslarini transport vositalariga yuklash, tog’ jinslarini turli ag’darmalar va skladlarga to’plash kabi jarayonlarni bajaruvchi mashina va mexanizmlarni o’rganishdir.

    Fanning asosiy vazifasi talabalarga kon mashinalari turlari, ishlash nazariyasi va tuzilishini o’rgatishdir, ularni ma’lum kon-geologik sharoitlar uchun munosibligini tanlab, hisoblashni o’rgatishdir.


   

  Ushbu o’quv uslubiy majmua “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fanini talabalarga sodda va mukammal tarzda tushuntirib berish uchun Navoiy davlat konchilik instituti “Konchilik” fakul’teti, “Konchilik elektrmexanikasi” kafedrasi professor o’qituvchilari tomonidan Toshkent davlat texnika universiteti tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan namunaviy o’quv fan dasturi asosida 2018-2019 o’quv yili uchun tayyorlandi.

   

  “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” va “Konchilik elektrmexanikasi” yunalishlari bakalavr bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun asosiy mutaxassislik fani hisoblanadi.

   

  “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” ta’lim yunalishida tahsil olayotgan talabalarga 7-8 semestrlarda o’qitiladi.

   

   


  Ushbu o’quv uslubiy majmua “Kon korxonalarini elektrlashtirish” fanini talabalarga sodda va oson tarzda tushuntirib berish uchun Navoiy davlat konchilik instituti “Konchilik” fakul’teti, “Konchilik elektrmexanikasi” kafedrasi professor o’qituvchilari tomonidan Toshkent davlat texnika universiteti tomonidan tasdiqlangan namunaviy o’quv fan dasturi asosida 2017-2018 o’quv yili uchun tayyorlandi.

   

  “Kon korxonalarini elektrlashtirish” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” va “Konchilik elektrmexanikasi” yunalishlari bakalavr bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun asosiy mutaxassislik fani hisoblanadi.

   

  “Kon korxonalarini elektrlashtirish” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” ta’lim yunalishida tahsil olayotgan talabalarga 6-7 semestrlarda o’qitiladi.


  “Kon korxonalari elektr uskunalari va elektr ta’minoti ”fanidan tajriba mashg’ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko’rsatma texnika oliy ta’lim muassasalarining fan dasturlariga mos ravishda tuzilgan bo’lib “Kon korxonalari  elektr  uskunalari va elektr ta’minoti ” fanidan yettita tajriba mashg’ulotlarni bajarish uchun nazariy tavsiyalar berilgan. Ushbu tajriba mashg’ulotlarni bajarish jarayonida talabalar nazariy bilimlarini yanada mustahkamlaydilar.


  “Kon korxonalari elektr uskunalari va elektr ta’minoti ”fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko’rsatma texnika oliy ta’lim muassasalarining fan dasturlariga mos ravishda tuzilgan bo’lib “Kon korxonalari elektr uskunalari va elektr ta’minoti ”fanidan o’n to’rtta amaliy mashg’ulotlarni bajarish uchun nazariy tavsiyalar berilgan. Ushbu amaliy mashg’ulotlarni bajarish jarayonida talabalar nazariy bilimlarini yanada mustahkamlaydilar.


  Mаzkur mаjmuаdа “Gidravlika fаnidаn nаmunаviy dаstur, ishchi o‘quv dаsturi, mа’ruzа mаshg‘ulоtlаrining tа’lim tеxnоlоgiyasi va texnologik xaritasi, mа’ruzа slаydlаri, mа’ruzаlаr mаtni, аmаliy mаshg‘ulоtlаrning tа’lim tеxnоlоgiyasi va texnologik xaritasi, аmаliy mаshg‘ulоtlаr uchun uslubiy ko‘rsаtmаlаr, nаzоrаt turlаri uchun tаyyorlаngаn tоpshiriqlаr vаriаntlаri, tеst sаvоllаri, fаndаn umumiy nаzоrаt sаvоllаri vа glоssаriy (izоhli lug‘аt) jаmlаngаn.

  Ushbu o‘quv-uslubiy mаjmuа tеxnikа оliy o‘quv yurtlаrining ilmiy xоdimlаri, аspirаntlari vа tаdqiqоtchilаri hаmdа “Gidravlika” fаnigа qiziquvchilаr fоydаlаnishlаri mumkin.


  “Fizika” fani tabiatdagi fizikaviy hodisalar haqidagi umumiy qonunlarni ochib beradi va bu qonunlar o`z  navbatida boshqa fanlar, hamda texnika sohasida amaliy jihatdan foydalaniladi. “Fizika” fani texnika rivojlanishi bilan bog`langan, shuning uchun ham bu fan dolzarbdir.

  “Fizika” fani boshqa barcha tabiiy fanlar uchun poydevor bo`lib, o`z navbatida fizika fani bilan matematika, nazariy mexanika, elektrotexnika, kimyoviy fizika va biofizika kabi fanlar bog`liqdir. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, fizika kursini o`rganishda oliy matematika fani muhim rol o`yvaydi. Oliy matematika apparati, differensial va integral hisob bo`limlari bilan tanishmay, fizikaviy kattiklarni tushuntirish va qonunlarni keltirib chiqarish mumkin emas.

  “Fizika” kursini o’qitishning asosiy maqsadi talabalarda tabiatdagi hodisa va jarayonlarga ilmiy nuqtai vazaridan qarash madaniyatini shakllantirish, shuningdek, nazariy va eksperimental materiallar asosida fizik qonunyatlarning ob’ektiv ekanligini, o’zlashgirish imkoniyatining mavjudligini isbot etishdir. “Fizika" fanining asosiy vazifasi - bu bir tomoidan tabiat va texnikadagi fizik hodisalar mouiyatini fizika fanidagi fundamental tushunchalar orqali tushuntirish bo’lsa, ikkinchi tomonidan nazariy bilimlarni talabalar kelgusida oladigan mutaxassisliklari bo`yicha yuzaga keladigan muammolarning, jumladan texnologik sikllarda modda va issiqlik balaisini hisoblash, materiailarning issiqlik, elektr o’tkazuvchanligi, elastiklik modullarini aniqlash, kimyoviy reaksiyalar kinetikasini hisoblash kabi masalalarni yechish uchun ularning fizik modelini yaratish yo’lidagi o’quvlarni shakllaitirishdir.


  Hayot faoliyati havfsizligi

  Ushbu majmua chuqur skvajinalarni burg‘ilash-qazish uskunalari va texnologiyasining tasnifi, ularning tuzilishi va hisoblash metodlari, fan tarixi va rivojining tendensiyasi, istiqboli xamda respublikamizdagi ijtimoiy - iqtisodiy islohotlar natijalari va xududiy muammolarning kon geologiya sohasida ishlatiladigan burg‘ilash vositalari  istiqboliga ta’siri masalalarini qamraydi.

  Fan o‘qitilishidan maqsad konchilik va geologiya-qidiruv, Chuqur skvajinalarni burg‘ilash-qazish ishlarida ishlatiladigan zamonaviy burg‘ilash uskunalari va mashinalarini ishlash prinsiplari, konstruksiyalari va hisoblash asoslari bo‘yicha yo‘nalish profiliga mos, ta’lim standartida talab qilingan bilimlar, ko‘nikmalar va tajribalar darajasini ta’minlashdir.

  Fanning vazifasi – talabalarga Chuqur skvajinalarni burg‘ilash-qazish uskunalari va texnologiyasida ishlatiladigan burg‘ilash uskunalarining konstruktiv tuzilishi, ularning xarakateristikalari, ishlash prinsiplari, turlari va hisoblash asoslarini o‘rgatishdan iboratdir.

  Fan ilmiy, nazariy, hisoblash va amaliy qonunlari ma’ruza, hisoblash-amaliy ishlar, o‘quv va texnikaviy adabiyotlar yordamida hamda mustaqil ta’lim va mustaqil ish jarayonlarida o‘rganiladi.


  “Burgilash va portlatish ishlari” fani 5311600 – Konchilik ishi va 5321100 – Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasi ta’lim yo’nalishlari talabalarining kasb yo’nalishlariga doir fanlardan biri hisoblanadi. Fanning namunaviy dasturi bo’yicha ma’ruza, tajriba va amaliy mashg’ulotlari ko’zda tutilgan.  Foydali qazilma konlarini qazib olish va qayta ishlash insoniyatning dastlabki faoliyatilaridan biri hisoblanadi. Hozirgi zamon fan va texnikasining hamda konchilik sanoatining to’xtovsiz rivojlanishi foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlashga yangidan yangi talablarni qo’yib kelmoqda. Shu bilan birga hozirgi kunda konchilikda – nisbatan kambag’al, noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasiga keng e’tibor qaratilmoqda. Bu o’z navbatida konchi muxandis kadrlarga bo’lgan talablarni kuchaytirmoqda. 1997 yilda “Kadrlar tayyorldashni milliy dasturi” qabul qilingangandan so’ng bu talab yanada kuchaydi.

  “Burgilash va portlatish ishlari” fanini o’qitishdan maqsad, talabalarni konchilikda mavjud texnik atamalar, foydali qazilma konlarini qazib olish ilg’or an’anaviy usullari va texnologiyasi to’g’risida tushunchalar, amalda qo’llaniladigan zamonaviy texnika vositalarga mos, ta’lim standartlarida talab qilingangan bilimlar, ko’nikmalar va tajribalar darajasini ta’minlashdir.

  В учебно-методическом комплексе опубликована образовательная технология обучения по дисциплине «Электроснабжение и электрооборудование горных машин».

  Технология образования спроектирована с учётом правил технологии обучения: дидактических принципов, способов и регулятив разработки технологий лекционных, практических, лабораторных занятий и курсовых проектов, их существенных признаков.

  Комплекс предназначен для преподавателей высшей школы и образовательных учреждений системы дополнительного образования.

  Для достижения поставленной цели строят новые предприятия и цехи, оснащенные высокопроизводительным оборудованием, и реконструируют существующие предприятия, осуществляют интенсификацию технологических процессов и модернизацию действующего оборудования с внедрением новых прогрессивных технологических процессов и широким использованием комплексной механизации и автоматизации производственных операций. Предусматривается более полное и комплексное использование рудного сырья, более высокое извлечение из него ценных металлов, широкое применение кислорода как интенсификатора металлургических процессов, а также природного газа и горячего дутья. Все это позволит значительно повысить производительность труда в металлургии.


  Кириш

  Ushbu dastur elektr mashinalari va elektr yuritmalar rivojining tarixi va istiqboli, elektr mashinalari va elektr yuritmalarning tuzilishi, ularning konstruktsiyalari; vazifasi va ishlash sharoiti hisobga olingan holda ularga qo’yiladigan talablar; ularning energetik elektr mashinalari va elektr yuritmalarni sozlash tajribasiga ega bo’lishi, elektr mashinalari va elektr yuritmalarning turlari va klassifikatsiyasi; elektr mashinalari va elektr yuritmalarning ishlash printsiplarini, ishlatiladigan materiallarini va sozlanishi, elektr mashinalari va elektr yuritmalarning ko’rsatkichlarini yaxshilash usullarini va ulardan foydalana bilishi, elektr mashinalari va elektr yuritmalarga texnikaviy xizmat ko’rsatish va iqtisodiy ko’rsatkichlarini yaxshilash masalalarini o’z ichiga qamrab olgan.

   


  Сварка плавящимся электродом является самым распространённым способом сварки; при этом дуга горит между основным металлом и металлическим стержнем, подаваемым в зону сварки по мере плавления. Этот вид сварки можно производить одним или несколькими электродами. Если два электрода подсоединены к одному полюсу источника питания дуги, то такой метод называют двухэлектродной сваркой, а если больше - многоэлектродной сваркой пучком электродов. Если каждый из электродов получает независимое питание - сварку называют двухдуговой (многодуговой) сваркой. При дуговой сварке плавлением КПД дуги достигает 0,7-0,9.


  Технология открытой разработки полезных ископаемых является заключительной в курсе обучения бакалавров данного направления. Технология открытой разработки полезных ископаемых включает комплексную механизацию ОГР, системы разработки 

  Курс «Специальные конструкции горных машин и оборудования» предусматривает изучение специальных, нестандартных и новых машин и оборудования, усовершенствованных узлов и оборудования стандартных многосерийных машин и, поэтому, стандартного учебника по данному курсу, рассчитанного для пользования студентами в течение многих лет, быть не может.

  Потеря единого экономического пространства после распада СССР, малодоступность импортного оборудования из-за его высокой стоимости заставило многие государства с развитой горно-добывающей промышленностью ускоренными темпами развивать свои собственные разработки по всему комплексу машин и оборудования применительно к условиям своего горного производства, наладить производство этих машин в своей стране за счет создания нового или серьезной модернизации существующего производства под выпуск конкурентоспособной горной техники.

  Стремление каждого государства развивать свое производство горных машин породило большое разнообразие создаваемой горной техники одного функционального назначения не только по конструктивно - компоновочным решениям, но и по технико - экономическим, эксплуатационным и другим параметрам. Стали появляться принципиально новые конструктивные решения, например, по созданию средств транспортировки горной массы из глубоких карьеров, и многое другое

  Поэтому составление комплекса по курсу «Специальные конструкции горных машин и оборудования» сопровождается поиском, просмотром и отбором материалов из многих разных источников, в основном, из специализированных журналов, сборников научных трудов, статей и докладов, и другой периодической литературы, ИНТЕРНЕТА.

  Обращено внимание на технологичность, перспективность новых решений, технико-экономические показатели.


  Развитие методов и средств компьютерного моделирования всегда происходило в направлении упрощения диалога человека с вычислительной (моделирующей) системой, приближения языка программирования задачи к инженерному. В последнее время широкое распространение получил визуальный или графический подход к программированию. В некоторой степени этот подход напоминает программирование для аналоговых вычислительных машин, которые были широко распространены в 60–х годах прошлого столетия. Аналоговые решающие элементы, выполняющие определенные математические операции над переменными, соединялись между собой в соответствии со структурой уравнения или другого способа определения задачи, вводились сигналы, определяющие внешние воздействия на исследуемую систему и необходимые начальные условия для переменных. После этого регистрировался переходный процесс, происходящий в полученной электронной системе после ее включения, который являлся решением поставленной задачи. В современных программных комплексах моделирования, использующих визуальный (графический) подход к программированию, виртуальная модель решаемой задачи формируется на экране дисплея в виде структурной схемы из виртуальных решаемых элементов, имеющихся в библиотеке программной системы, или создаваемых пользователем, последующего соединения элементов между собой виртуальными проводниками. Виртуальные решающие элементы представляют собой фрагменты программ выполнения соответствующих математических операций, написанные на языке высокого уровня с использованием методов автоматизации программирования. Процедуре создания на экране дисплея структурной схемы решаемой задачи соответствует формирование полной программы решения задачи, которая в зависимости от сложности проблемы может насчитывать десятки и сотни тысяч команд. Пользователь освобождается от необходимости составления и отладки сложной программы и даже может не владеть в совершенстве методами программирования на языках высокого уровня.

  Средства графического (визуального) программирования позволяют вводить описание моделируемой системы в естественной для пользователя, преимущественно графической форме, автоматически переводить это описание на язык компьютера и представлять результаты моделирования опять же в графической форме, например в виде временных или фазовых диаграмм и анимированных картинок. Трудоемкость и время разработки модели и проведения вычислительных экспериментов в таких средах сокращаются в десятки раз по сравнению с традиционным способом, когда для каждой новой разработки создается индивидуальная программа. Относительная дешевизна графических сред визуального моделирования и простота их эксплуатации делают компьютерное моделирование доступным для каждого инженера, технолога и менеджера.

  Горная техника предназначена для механизации горного произ­водства. Основными процессами горного производства, определя­ющими интенсивность добычи полезных ископаемых, являются технологические процессы добычи этих ископаемых. Поэтому первостепенное значение имеет создание средств механизации основных технологических процессов, от совершенства которых зависит эффективность добычи полезных ископаемых. Следует отметить, что уровень механизации процессов, обеспечивающих функционирование основного технологического процесса гор­ного производства, может оказать существенное влияние на эф­фективность добычи полезных ископаемых, но обеспечивающие (вспомогательные) процессы никогда не будут определяющими при правильно построенном основном технологическом процессе. Следовательно, для безошибочного определения, каким средствам механизации следует отдавать предпочтение, необходимо рас­смотреть основные технологические процессы добычи полезных ископаемых.


  Данное методическое указание предназначена к выполнению лабораторных работ студентов по предмету «Эксплуатация электрического и механического оборудования» для бакалавров, обучающихся по направлением 5310700 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» и могут быть использованы преподавателями при проведении лабораторных работ со студентами других специальностей.


  Данное методическое указание предназначена к выполнению лабораторных работ студентов по предмету «Эксплуатация электрического и механического оборудования» для бакалавров, обучающихся по направлением 5310700 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» и могут быть использованы преподавателями при проведении лабораторных работ со студентами других специальностей.


  Проектирование горных предприятий (рудников) в современных условиях нацелено на радикальное улучшение использования природных ресурсов, сырья, материалов, топлива и энергии на всех стадиях – от разведки и добычи полезных ископаемых, их комплексной переработки до выпуска и использования конечной продукции. Необходимо ускорить темпы снижения материалоемкости, металлоемкости и энергоемкости национального дохода. Ресурсосбережение должно стать решающим источником удовлетворения прироста потребностей народного хозяйства в топливе, энергии, сырье и материалах. Как и во всем народном хозяйстве, в горнодобывающих отраслях промышленности суть коренных перемен заключается в перенесении центра внимания с количественных показателей на качество и эффективность, расширения производственных фондов и их обновление, улучшение  использования топливно-сырьевых ресурсов всемерное повышение технического уровня и качества продукции.

  Поэтому перед горнодобывающей промышленностью во весь рост встают проблемы более полного и комплексного использования всех полезных ископаемых, пород вскрыши, отходов обогащения и воды, а также уменьшения земле емкости добычи и рекультивации земель.


  Целью изучения курса «Правила безопасности на подземных горных работах» является получения знаний и практических навыков, позволяющая им самостоятельно выполнять требования всего комплекса "Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом"

   Одна из основных задач курса – привить интерес и выработать умение в организации  и обеспечения безопасных условий ведения горных работ и промышленной санитарии. Программа курса также предусматривает ознакомление с новейшими достижениями науки и техники в области  безопасности ведения горных работ.


  Государственная Инспекция «Саноатгеоконтехназорат» Республики Узбекистан – Государственная инспекция по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе - орган государственного управления, осуществляющий надзор за соблюдением юридическими и физическими лицами на территории Республики Узбекистан требований законодательства и нормативно-технических документов по безопасному ведению работ в промышленности, пользованию и охране недр.

  Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому или физическому лицу.

  Месторождение полезных ископаемых – скопление минерального вещества на поверхности или недрах Земли по количеству, качеству и условиям залегания пригодное для промышленного использования. Различают месторождения природного (образовались в результате геологических процессов) и техногенного (образовались в результате деятельности человека) происхождения. К последним относятся отвалы карьеров и шахт, отходы обогащения, шлаки металлургических заводов и т.п.

  Открытые горные работы - применение при разработке месторождений полезных ископаемых в определенной последовательности комплекса операций по разрушению и отделению горных пород от массива, перемещению их до мест складирования технологическим транспортом, формированию и поддержанию в рабочем состоянии совокупности открытых горных выработок и отвалов.

  Отгрузка минерального сырья потребителю со специально для этого предназначенных складов открытыми горными работами не является.


  Открытые горные работы - дисциплина, изучаемая студентами направления 5311600  - Горное дело (подземные горные работы). Дисциплина позволяет получить знания в области открытых горных работ, получить навыки по расчету основных параметров и элементов ОГР 

  Основной целью преподавания дисциплины является формирование знаний и умений студентов в области технологии и комплексной механизации открытых горных работ.

  Задачей курса является формирование у студентов навыков и умений по расчету основных элементов и параметров карьера, формированию грузопотоков, выбору рациональных способов вскрытия и систем разработки, выбору и расчету комплексов основного горнотранспортного и вспомогательного оборудования.

   

  Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и является одним из основных профильных курсов направления «Горное дело и технологии производства», дает представление и общие сведения о технологии добычи полезных ископаемых на карьерах и разрезах и формирует знания для изучения других специальных дисциплин.


  Основы горного дела является одной из основных дисциплин, изучение которой позволят узнать основные понятия об основных элементах карьерах, этапах горных работ и производственных процессов 

  Основы горного дела - дисциплина, изучение которой позволяет получить основные понятия о параметрах и  элементах ОГР,  этап и периоды открытых горных работ, производственные процессы ОГР

  Назарий механика

  Ushbu o’quv uslubiy majmua “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fanini talabalarga sodda va mukammal tarzda tushuntirib berish uchun Navoiy davlat konchilik instituti “Konchilik” fakul’teti, “Konchilik elektrmexanikasi” kafedrasi professor o’qituvchilari tomonidan Toshkent davlat texnika universiteti tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan namunaviy o’quv fan dasturi asosida 2018-2019 o’quv yili uchun tayyorlandi.

   

  “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” va “Konchilik elektrmexanikasi” yunalishlari bakalavr bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun asosiy mutaxassislik fani hisoblanadi.

   

  “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” ta’lim yunalishida tahsil olayotgan talabalarga 7-8 semestrlarda o’qitiladi.


  “Kon ishlari asoslari va ishlab chiqarish texnologiyalari” fani umumkasbiy fanlar tarkibiga kiradi. O’quv fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: bilimlarning bir butun tizimi bilan o’zaro bog’liqlisda ushbu fanning muammolari; foydali qazilma konlarini yer ostidagi xavfliligi, kon lahimlarning ta’siri, mustahkamlagich meteriallarining iqtisodiy sarfi, ochiq kon ishlarining chuqurlashgan sari xarajatning oshishi, qoplama tog’ jinsini miqdori oshish kabilarni o’z ichiga oladi. Talaba “Kon ishlari asoslari va ishlab chiqarish texnologiyalari” fanidan kon korxonalari, ularning vazifasi, tuzilishi, bo’lib o’tadigan jarayonlar haqida umumiy ma’lumot, shaxta va ochiq maydonida ochish ishlari tushunchasi, ochish sxemasini tanlash, burg’ulash va portlatish ishlari, foydali qazilmalarni boyitishning o’rni va usullarini tanlay bilish kabi tajribaga ega bo’lishi kerak.


  Kon turg’un mashinalari kon ishlab chiqarish mashinalarining asosiy turlaridan biri bo’lib, kon korxonalarida ishlatiladigan ventilyator qurilmalari suv chiqarish qurilmalari, kompressor qurilmalari va yuk ko’tarish qurilmalari kiradi.

  Zamonaviy ruda konlari va shaxtalarda turg’un mashinalar keng qo’llanilib, ularning iqtisodiy samarali ishlashi kon korxonalarining samarali ishlashiga ta’sir qiladi.

  Zamonaviy kon korxonalarida elektr energiya sarfining 75-80% turg’un mashinalar tashkil etadi. CHuqur shaxtalarda jami elektr energiya sarfining 50-60% yuk ko’tarish qurilmalariga to’g’ri keladi.

  Xavfsizlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo’lsak, shaxtada ventilyator qurilmasining ma’lum qisqa vaqtga ishlamay qolishi konchilar hayotini xavf ostiga qo’yadi, yoki suv chiqarish qurilmalarini  ishdan chiqishi   shaxtani suv bosishiga olib keladi.

  Turg’un mashinalarning uzluksiz va iqtisodiy samarali ishlashi ularni ish jarayonida ish rejimlarini  to’g’ri o’zgartirish kon korxonalarining iqtisodiy samarali ishlashi va foydali qazilmalarning tannarxini pasayishiga olbib keladi.

  Ushbu mashinalar uzoq muddat davomida uzluksiz va samarali  ishlashi shart. CHunki ularning qiymati yuqori bo’lib korxonalar uchun ko’p kapital mablag’ talab qiladi. Turg’un mashinalarning ishlash davri maalan yuk ko’tarish qurilmalari  va kompressorlar 15-20 yilni tashkil etadi.

  Bu mashinalarning uzoq muddat samarali ishlashini ta’minlash uchun ularni o’z vaqtida texnik qarab va ta’mirlash ishlarini olib borish hamda to’g’ri ishlatish kerak bo’ladi.

  Turg’un mashinalarning turlari ko’p bo’lib ularni hisoblab to’g’ri tanlay bilish, o’rnatish, rejimlarini o’zgartirishni bilish bo’lajak mutaxasislarga qo’yiladigan talablardan biridir.

  Turg’un mashinalarning kon sanoatida qo’llanilishi uzoq o’tmishga borib taqaladi.

  Yuk ko’tarishva suv chiqarish qurilmalarining ishlatilishi konchilik ishlari boshlangan davrga to’g’ri keladi. Qo’l kuchi bilan ishlaydigan porshenli nasoslar bundan 300 yil oldin Gretsiyada ishlatilgan.

  XVIII-asrga kelib Rossiyada shaxtalarda porshenli nasoslar 100 metr chuqurlikdan suv chiqargan, bunda nasos yer ostida joylashgan bo’lib uni suv chig’irig’i harakatga keltirgan va uzun shtanga yordamida harakat chig’irig’idan nasosga uzatilgan.

  M.V.Lomonosov “Metallurgiya va kon ishlarining birinchi asoslari”  asarida ruda konlarida ishlab turgan ventilyator, suv chiqarish qurilmalarini tariflab undan tashqari ushbu mashinalarning yangi turlarini taklif qilgan.


  Кон ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг стратегик асослари

   

  Ushbu o’quv uslubiy majmua “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fanini talabalarga sodda va mukammal tarzda tushuntirib berish uchun Navoiy davlat konchilik instituti “Konchilik” fakul’teti, “Konchilik elektrmexanikasi” kafedrasi professor o’qituvchilari tomonidan Toshkent davlat texnika universiteti tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan namunaviy o’quv fan dasturi asosida 2018-2019 o’quv yili uchun tayyorlandi.

   

  “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” va “Konchilik elektrmexanikasi” yunalishlari bakalavr bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun asosiy mutaxassislik fani hisoblanadi.

   

  “Kon mashinalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti” fani “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” ta’lim yunalishida tahsil olayotgan talabalarga 7-8 semestrlarda o’qitiladi.

   

   


  Инглиз тили

  Среди установок, от которых зависит надежность и безопасность работы современной шахты, одно из главных мест принадлежит рудничным водоотливным и вентиляторным установкам. Рудничная водоотливная установка предназначена для откачки на поверхность воды, поступающей в горные выработки.

  Значение насосов в горном деле видно из следующих показателей: чтобы добыть одну тонну угля, нужно откачать, например, 2,5 т воды, а в ряде случаев значительно больше.

  Производительность шахтных насосов достигает 600 м3/ч и более, а мощность – до 1000 квт и более.

  Рудничная вентиляторная установка предназначена для проветривания горных выработок. Значение вентиляторов в горном деле видно из следующих показателей: чтобы добыть одну тонну угля, нужно подать в подземные выработки свыше 5 т воздуха. Производительность современных шахтных вентиляторов достигает 400 м­3/сек, а проектируемых в настоящее время – 500-600 м3/сек. Мощность двигателей вентиляторов достигает 2-3 тыс. квт.

  Водоотливные и вентиляторные установки потребляют 50-70 % электроэнергии, расходуемой на шахте.

  Поэтому они должны быть не только надежными в эксплуатации, но и высокоэкономичными установками.

  В первой части данного курса рассматриваются основы рабочего процесса турбомашин,  конструкции, методы проектирования и эксплуатация рудничных водоотливных и вентиляторных установок.

  Изучение этих установок объединено в одной части курса, так как насосы и вентиляторы органически связаны общностью основных теоретических положений, устройства и  их принципа действия. Следует иметь также в виду, что в водоотливных и вентиляторных установках  плотность перемещаемой среды  практически постоянна, так как сжимаемостью воздуха при небольшом перепаде давлений в вентиляторной установке можно пренебречь.

  Шахтные насосы и вентиляторы вместе с их электроприводом представляют собой единый электромеханический комплекс,  поэтому при изучении курса рассматриваются вопросы  электрооборудования водоотливных  и ветиляторных установок, а также принципы автоматического и дистанционного управления их работой.

  В разработке конструкций и современных методов расчета высокоэкономичных насосов и вентиляторов  выдающую роль сыграли отечественные ученые – проф. Н.Е.Жуковский, академики Г.Ф, Проскура, А.П.Герман и др.

     Республика Узбекистан обладает мощным промышленным потенциалом и богатыми природными ресурсами, поэтому основу экономики республики составляют металлургическая и горнодобывающая отрасли промышленности. Разработка полезных ископаемых ведется как открытым способом, так и подземным способом.

      В цветной металлургии преобладающим является открытый способ ведения горных работ. На его долю приходится извлечение более   90 % горной массы и 60 % собственно руд. Открытый способ является более производительным, экономичным и безопасным. Дальнейшее развитие этого способа будет происходить за счет углубления карьеров и повышения интенсивности ведения горных работ.


  Для достижения поставленной цели строят новые предприятия и цехи, оснащенные высокопроизводительным оборудованием, и реконструируют существующие предприятия, осуществляют интенсификацию технологических процессов и модернизацию действующего оборудования с внедрением новых прогрессивных технологических процессов и широким использованием комплексной механизации и автоматизации производственных операций. Предусматривается более полное и комплексное использование рудного сырья, более высокое извлечение из него ценных металлов, широкое применение кислорода как интенсификатора металлургических процессов, а также природного газа и горячего дутья. Все это позволит значительно повысить производительность труда в металлургии.

  Современное предприятие цветной металлургии представляет собой более или менее большой сложной комплекс технологического оборудования общего применения: машин и механизмов для транспортирования материалов, теплоэнергетического и электротехнического, металлорежущего, кузнечно-прессового оборудования и др.


  В данном методическом пособии подробно описывается методы выполнения и расчёта основных лабораторных работ по курсу «Гидравлика». Каждая лабораторная работа включает теоретические основы процесса, расчётные уравнения, схемы и описания лабораторных установок, а также форму записи полученных результатов.

  Методическое пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению: «Горное дело», «Горная электромеханика»,  «Переработка цветных и радиоактивных металлов», «Электротехника, электромеханика и электротехнология (Горная электромеханика)» и «Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».

  Эффективность  освоения этой учебной дисциплины в значительной мере зависит от содержания и постановки лабораторного практикума.

  Основная цель подготовки пособия – научить студентов умению самостоятельно проводить лабораторные работы (с учетом правил по технике безопасности) по курсу: «Гидравлика», используя теоретические знания, полученные на лекциях.

  Данное методическое пособие поможет освоить курс Гидравлика, тем самым будет полезным сформированием знания по изучающему направлению, также закрепить у студента теоретические знания и лучше подготовить его к практической деятельности на производстве.


  В данном методическом пособии подробно описывается методы выполнения и расчёта основных практических работ по курсу «Гидравлика».

  Методическое пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению: «Горное дело», «Горная электромеханика»,  «Переработка цветных и радиоактивных металлов», «Электротехника, электромеханика и электротехнология (Горная электромеханика)» и «Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».

  Основная цель подготовки пособия – научить студентов умению самостоятельно рассчитать практических работ по курсу: «Гидравлика», используя теоретические знания, полученные на лекциях.

  Данное методическое пособие поможет освоить курс Гидравлика, тем самым будет полезным сформированием знания по изучающему направлению, также закрепить у студента теоретические знания и лучше подготовить его к практической деятельности на производстве.

   


  Настоящая программа состоит из трёх частей история предмета, тенденция развития, учитывая социальное экономическое изменение и его результаты и проблемы в области «Гидравлика». Предмет «Гидравлика» состоит из двух разделов:

  раздел «Гидравлика» - изучает законы равновесия и движения капельных жидкостей;раздел «гидроприводы» - изучает основные характеристики, принцип работы и классификацию гидравлических приводов горных машин, а также их проектирование.

  Достоинствами гидропривода являются: возможности плавного изменения скорости в широких пределах, способность в течение длительного времени развивать большие статические усилия, доходящие нередко до десятков тысяч тонн, надежное обеспечение смазкой трущихся поверхностей, малая инерционность, простой способ предохранения всей системы от перегрузок за счет ограничения давления, возможность преобразования гидравлической энергии в любой вид движения. Высокооборотные и высокомоментные  гидромоторы, получившие применение для вращательного движения, позволяют исключить или значительно упростить механические передачи.

  Предмет «Гидравлика» является теоретической и практической базой в производстве технологических машин и оборудования, что обязывает бакалавров изучать методы расчета, хранения и перевозки жидкостей различного рода как по трубопроводу, так и в резервуаре (транспортировка жидкостей), иметь общее представление о проектировании гидравлических машин и оборудования, применяемых в машиностроении. Будущий специалист должен знать принцип работы и эксплуатацию насосных и компрессорных станций.

  Предмет “Гидравлика” относится к числу общеобразовательных дисциплин и непосредственно связан с такими предметами, как: “Теплотехника”,  “Техническая термодинамика”,  “Основы нефти и газа”,  “Физические свойства жидкостей, газов и горных пород”, “Подземная гидродинамика”, “Перевозка и хранение нефти, газа и нефтепродуктов”.

  Многие законы вышеуказанных дисциплин вытекают из законов «Гидрогазодинамики». На основе этих законов производят расчёты и проектирование.

  Непрерывное совершенствование горной техники и технологии открытой разработки месторождений полезных ископаемых требует от специалистов — горных техников не только глубоких знаний вопросов технологии горных работ и эксплуатации карьерного оборудования, но и решения конкретных задач по повышению производительности труда и автоматизации производства.

  Внедрение автоматизации производственных процессов на карьерах и рудниках позволяет: повысить производительность за счет ритмичности производства и четкой организации труда; снизить затраты электроэнергии, воды и вспомогательных материалов; обеспечить безопасность труда и улучшить условия работы обслуживающего персонала, повысить культуру производства; уменьшить численность персонала, непосредственно занятого на производстве; улучшить качество готовой продукции предприятий, перерабатывающих полезные ископаемые, за счет соблюдения режимов технологических процессов; снизить себестоимость продукции.

  В результате совершенствования технологических процессов и упрощения технологии производства в значительной степени сокращается номенклатура применяемого оборудования и создаются предпосылки для его более эффективного использования при внедрении в практику простых и надежных средств автоматизации.

  Поэтому эксплуатация и обслуживание систем автоматизации перестали быть только функцией специалистов по автоматическому управлению. Эффективное использование автоматизированных машин и комплексов требует различных форм участия в их эксплуатации всего инженерно-технического персонала горных предприятий.

  Вследствие этого современный горный специалист должен обладать достаточно широкими знаниями и быть готовым не только грамотно управлять автоматизированным производством, но и  участвовать в создании новой горной технологии, основанной на применении новейших достижений науки и техники в области автоматизации производства


  Ushbu fan jamiyatning iqtisodiy negizi, uning tarkibiy qismlari, umumiqtisodiy qonunlar va kategoriyalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarning mohiyati, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar va ularning amal qilish qonuniyatlari, iqtisodiy o’sish kabi masalalarni qamrab oladi. Jamiyatda mavjud iqtisodiy qonunlarni bilish va ularning amal qilishiga ongli munosabatda bo’lishda, mamlakatni demokratlashtirish va iqtisodiyotni bozor tamoyillari asosida isloh qilish jarayonlarining mohiyatini tushunishda talabalarni zarur bo’lgan bilimlar bilan qurollantiradi.

  “Konchilik ishi asoslari” fani umumkasbiy fanlar blokiga kiritilgan kurs hisoblanib, 2-kursda o’qitilishi maqsadga muvofiq. “Konchilik ishi asoslari” fani texnika fanlari turkumiga kiradi va barcha kon-metallurgiya yo’nalishidagi bakalavriat ta’lim yo’nalishlarida ham o’qitiladi. Mazkur fan boshqa konchilik soxasidagi fanlarning nazariy va uslubiy asosini tashkil qilib, o’z rivojida aniq yo’nalishdagi konchilik soxasidagi fanlar uchun zamin bo’lib xizmat qiladi.


  Fanni o’qitishdan maqsad – payvandlash, eritib qoplash, va kavsharlashning texnologiyasi va jihozlari asoslari o’rganish bo’yicha yo’nalish profiliga mos bilim, ko’nikma va malaka shakllantirishdir.

  Fanning vazifasi – uni o’rganuvchilarga:

  – payvandlash, eritib qoplash, kavsharlash va yelimlashning zamonaviy usullarni rivojlanishi va dastakli yoyli payvandlash, flyus ostida payvandlash, himoya gazlar muhitida payvandlash, elektrshlak payvandlash, elektron nuri yordamida payvandlash, nuqtali, relefli va choqli kontaktli payvandlash, metallarni  sovuq holatda payvandlash, ishqalab payvandlash, portlatib payvandlash, diffuzion payvandlash, plastmassalarni payvandlash masalalarini o’rgatishdan iborat.


  Kirish

  Mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishi kon foydali qazilmalarini olish sohasining rivojlanishi bilan uzluksiz bogliq. Bizning respublikamiz foydali qazilmalarning katta zahiralariga ega. Hozirgi vaqtda oltin, kumush, mis va komir olish boyicha yirik karyerlar mavjud. Konlarni yer osti usulida ishlab chiqish bilan taqqoslaganda ochiq usuldan foydalanish ancha yaxshi texnik-iqtisodiy korsatkichlarni taminlaydi. Shu bilan birga u qator salbiy oqibatlarga ham ega: yerlarning buzilishi, mikroiqlim va suv balansining o’zgarishi va hokazolar.

              Ochiq kon ishlarining avj olib rivojlanishi asosiga N. V. Melnikov, V. V. Rjevskiy, A. O. Spivakovskiy, E. V. Sheshko, M. G. Novojilov, A. I. Arsentev, B. P. Yurmatov, G. A. Nurka, P. I. Tomakov, V. S. Xoxryakov, Yu. I. Anistratova va ko’pgina boshqa olimlarning mehnati qo’shilgan konchilik fani va texnikasining yutuqlariga sabab bo’ldi.

              “Texnologiya” termini umumiy holatda qandaydir ishlab chiqarish-texnik ishlarni bajarishni tashkil etish usullari va vositalari haqidagi bilimlar birlashmasini bildiradi.

              Konlarni ishlab chiqarish texnologiyasi – bu ishlab chiqarish qonuniyatlari va texnik vositalarning imkoniyatlari haqidagi fundamental bilimlarga asoslangan kon ishlarining mexanizatsiyalashtirilgan ishlab chiqarishning o’zaro bog’liq jarayonlari, usul va yo’llarining birlashmasi.

              Foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish texnologiyasi ikki omilni o’z ichiga oladi: ishlab chiqarish jarayonlari texnologiyasi (tuproq chiqarish, kon jinslarini ko’chirish va ularni omborga joylashtirish) va ochiq kon ishlari texnologiyasi (karyerning vaqt va fazoda kon jinslari kompleksi sifatida ishlab chiqilishi bo’yicha qurilish va rivojlanishi).

              Ishlab chiqarish jarayonlarining texnologiyasi asosiy ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilish sxemalari, mexanizatsiyasi, prinsiplari, vositalari va komplekslarini o’z ichiga oladi: kon jinslarini qazib olishga tayyorlash, qazib olish, yuklash ishlari, transportirovka, yukni tushirish, kon massasini tushirish va omborga joylash.

              Ochiq kon ishlarining texnologiyasi karyerlarning parametrlarini ularning dinamikasida, kon jinslariga o’tish usullari, konda kon ishlarining rivojlanish sxemalari, ochish usuli va ishlab chiqish tizimini, mahsulot sifatini boshqarish usullari va vositalarini, karyerda kon ishlarining tashkil etilishi va rejalashtirilishini ko’rib chiqadi.

  Foydali qazilmani Yer q’aridan olishni ta’minlovchi barcha asosiy ishlab chiqarish jarayonlari ochiq konlarda amalga oshiriladigan kon ishlari ochiq kon ishlari nomiga ega. Ochiq kon ishlari bilan foydali qazilmani olinishini amalga oshiradigan kon korxonasi karyer deb ataladi. Sochma ko’mir konlarini ochiq ishlab chiqish amaliyotida “karyer” termini o’rniga “kesma” va “priisk (kon)” nomlari qo’llaniladi.

  Ochiq kon ishlarining ishlab chiqarish jarayonlarida foydali qazilma konining tabiiy sirti buziladi va yer tubida sun’iy yaratilgan sirt bilan chegaralangan chuqur hosil bo’ladi. Alohida kon qazilmalari birlashmasini o’zida namoyon etuvchi bu chuqur shuningdek “karyer” nomiga ega.

  Kirish

  Mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishi kon foydali qazilmalarini olish sohasining rivojlanishi bilan uzluksiz bogliq. Bizning respublikamiz foydali qazilmalarning katta zahiralariga ega. Hozirgi vaqtda oltin, kumush, mis va komir olish boyicha yirik karyerlar mavjud. Konlarni yer osti usulida ishlab chiqish bilan taqqoslaganda ochiq usuldan foydalanish ancha yaxshi texnik-iqtisodiy korsatkichlarni taminlaydi. Shu bilan birga u qator salbiy oqibatlarga ham ega: yerlarning buzilishi, mikroiqlim va suv balansining o’zgarishi va hokazolar.

              Ochiq kon ishlarining avj olib rivojlanishi asosiga N. V. Melnikov, V. V. Rjevskiy, A. O. Spivakovskiy, E. V. Sheshko, M. G. Novojilov, A. I. Arsentev, B. P. Yurmatov, G. A. Nurka, P. I. Tomakov, V. S. Xoxryakov, Yu. I. Anistratova va ko’pgina boshqa olimlarning mehnati qo’shilgan konchilik fani va texnikasining yutuqlariga sabab bo’ldi.

              “Texnologiya” termini umumiy holatda qandaydir ishlab chiqarish-texnik ishlarni bajarishni tashkil etish usullari va vositalari haqidagi bilimlar birlashmasini bildiradi.

              Konlarni ishlab chiqarish texnologiyasi – bu ishlab chiqarish qonuniyatlari va texnik vositalarning imkoniyatlari haqidagi fundamental bilimlarga asoslangan kon ishlarining mexanizatsiyalashtirilgan ishlab chiqarishning o’zaro bog’liq jarayonlari, usul va yo’llarining birlashmasi.

              Foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish texnologiyasi ikki omilni o’z ichiga oladi: ishlab chiqarish jarayonlari texnologiyasi (tuproq chiqarish, kon jinslarini ko’chirish va ularni omborga joylashtirish) va ochiq kon ishlari texnologiyasi (karyerning vaqt va fazoda kon jinslari kompleksi sifatida ishlab chiqilishi bo’yicha qurilish va rivojlanishi).

              Ishlab chiqarish jarayonlarining texnologiyasi asosiy ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilish sxemalari, mexanizatsiyasi, prinsiplari, vositalari va komplekslarini o’z ichiga oladi: kon jinslarini qazib olishga tayyorlash, qazib olish, yuklash ishlari, transportirovka, yukni tushirish, kon massasini tushirish va omborga joylash.

              Ochiq kon ishlarining texnologiyasi karyerlarning parametrlarini ularning dinamikasida, kon jinslariga o’tish usullari, konda kon ishlarining rivojlanish sxemalari, ochish usuli va ishlab chiqish tizimini, mahsulot sifatini boshqarish usullari va vositalarini, karyerda kon ishlarining tashkil etilishi va rejalashtirilishini ko’rib chiqadi.

  Foydali qazilmani Yer q’aridan olishni ta’minlovchi barcha asosiy ishlab chiqarish jarayonlari ochiq konlarda amalga oshiriladigan kon ishlari ochiq kon ishlari nomiga ega. Ochiq kon ishlari bilan foydali qazilmani olinishini amalga oshiradigan kon korxonasi karyer deb ataladi. Sochma ko’mir konlarini ochiq ishlab chiqish amaliyotida “karyer” termini o’rniga “kesma” va “priisk (kon)” nomlari qo’llaniladi.

  Ochiq kon ishlarining ishlab chiqarish jarayonlarida foydali qazilma konining tabiiy sirti buziladi va yer tubida sun’iy yaratilgan sirt bilan chegaralangan chuqur hosil bo’ladi. Alohida kon qazilmalari birlashmasini o’zida namoyon etuvchi bu chuqur shuningdek “karyer” nomiga ega.

  Kirish

  Ushbu dastur fanining tarkibi, ochiq konchilik ishlarining asosiy  jarayonlari tushunchalariga ega bo‘lish, ochiq kon ishlari usullari va kompleks mexanizatsiyalash masalalarini qamraydi.

  Ochiq kon ishlari jarayonlari ishlab chiqarish texnologiyasini o‘z ichiga oladi. (Qazib olishga tayyorlash, qazib olish, tog‘ jinslarini ko‘chirish va joylashtirish)

  Бурение скважин используют для решения разнообразных задач во многих отраслях народного хозяйства: при изысканиях площадок или трасс для строительства различных сооружений и дорог, сооружении подземных хранилищ газа, выполнении строительных работ и т. д. Но наиболее широкое применение буровые работы находят при геологических исследованиях, поисках, разведке и добыче полезных ископаемых с целью обеспечения народного хозяйства минерально-сырьевыми ресурсами.

  Современная техника и технология сооружения скважин достаточно сложна и многообразна, вследствие чего эффективное использование ее невозможно без глубокого знания теории и практики буровых работ. Достаточно сказать, что процесс сооружения скважин включает выполнение целого комплекса операции или видов работ, к числу которых относятся: строительные и монтажно-демонтажные работы; собственно бурение, включающее разрушение пород, удаление продуктов разрушения из скважин, крепление ее стенок, выполнение спускоподъемных и других вспомогательных операций; проведение исследований и специальных работ в скважинах, включающих борьбу с осложнениями, тампонирование, торпедирование или перфорирование стенок скважин, борьбу с искривлением или направленное бурение, устройство искусственных забоев или «мостов», установку фильтров и погружных насосов и др.


  Социология.

  Organik moddalar ishlab chiqarish qadim zamondan ma'lum bo'lib, xomashyo sifatida o'simlik va hayvonotdan foydalanilgan. Masalan, shakar, yog', sovun, spirt va h.k. ishlab chiqarish. Oddiy moddalar asosida murakkab organik moddalar sintez qilish XIX asr o'rtalarida paydo bo'ldi. Toshko'mir smolasidan aromatik uglevodorodlar sintez qilina boshladi. Keyinchalik XX asrga kelib, organik birikmalar olishda, xomashyo manbai sifatida, neft va tabiiy gaz muhim o'rinni egalladi.


  Organik sintez texnologiyasi fanidan o'quv-uslubiy majmuasi

  Navoiy davlat konchilik institutida ishlab chiqilgan   № 1/1 son majlis bayoni bilan 30.08. 2018 yil tasdiqlangan "Organik sintez texnologiyasi" fani bo`yicha namunaviy dasturi asosida tuzildi.


  Mazkur uslubiy majmua organik kimyo fanining xalq xo'jaligidagi roli, O`zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishdagi ahamiyati, organik moddalarning manbalari bayon qilingan. Organik reaktsiyalar turlari va mexanizmi. Organik birikmalarning tuzilishi, nomenklaturasi, izomeriyasi, laboratoriyada va sanoatda olinish usullari, fizika-kimyoviy xossalari, hamda ishlatilishi to'g`risida ma'lumot berilgan. Mazkur fan bo'yicha kerakli tajriba ishlari, ishchi dasturlar, amaliyot va mustaqil ta`lim uchun uslubiy qullanmalar, oraliq yakuniy nazorat savollari hamda test savollari berilgan. Uslubiy majmua 2-kurs 3,4-semestrlarida kimyoviy texnologiya yo'nalishida ta`lim olayotga bakalavrlarni o'qitishga mo'ljallangan.

   

   


  Navoiy davlat konchilik instituti “Ijtimoiy - gumanitar fanlar” kafеdrasi prоfеssоr-o’qituvchilari tоmоnidan tayyorlanib, nоmutaхassis fakultеtlar talabalariga mo’ljallangan ushbu qisqacha ma’ruzalar matnlari ham shu kunning talablaridan kеlib chiqqan hоlda tayyorlandi. Mustaqillikni qo’lga kiritganimizdan so’ng оradan o’tgan qisqa vaqt mоbaynida yurtimiz tariхini o’rganish bоrasida ancha samarali ishlar qilingan bo’lishiga qaramay, bu yo’nalishda qilinadigan ishlar hali ko’p. O`zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islоm Karimоv  ta’kidlaganlaridеk: «Shuni esda tutish muhimki, o’tmishimizni «оqlash» vazifalari umuman оlganda bajarib bo’lindi; hоzir esa asоsiy vazifa tariхiy tahlilni ilmiy jihatdan хоlisоna va halоl amalga оshirishdan ibоratdir».


  Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi” fanining mazmuni va asosiy muammolari, uzluksiz ta’lim turlari, kasbiy ta’limning didaktik tamoyillari, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari, kasbiy ta’limni tashkil etishning bosqichlari, usul va shakllari, ta’lim mazmunini belgilovchi texnikaviy fikrlash xususiyatlari, kasbiy ta’lim bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash metodlarini  bilishi kerak;

  Matematika fanini o`qitishdan maqsad talabalarga chiziqli va vektorlar algebrasi, analitik geometriya, matematik analiz, differensial va integral hisob, differensial tenglamalar, qatorlar nazariyasi, kombinatorika elementlari va matematika asoslarining ko`nikmalarini hosil qilish. Amaliy masalalrini hal qilishda qo`llaniladigan matematik apparatning  asoslari bilan tanishtirish, mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini o`stirish, matematikadan umumiy bilim saviyasini oshirish, matematika va uning tadbiqi haqidagi adabiyotlardan mustaqil foydalanish, kimyoviy jarayon masalalarini matematik nuqtai nazardan tekshirishni ishlab chiqish va bu masalalarni matematik modellashtirishni o`rgatishdan iboratdir.


  Kimyoviy texnologiya jarayon va qurilmalari

  Har qanday ishlab chiqarishning muhim tarkibiy qismlaridan biri xomashyodir. Xomashyo — iste'mol mahsulotlari va ishlab chiqa­rish vositalarini olish uchun sanoatda ishlatiladigan tabiiy modda-lardir. Kimyo sanoatida xomashyo asosiy omil bo'lib, ishlab chiqa­rilgan tayyor mahsulot tannarxining 60—70 % ini tashkil etadi.

       Sanoatda xomashyo tushunchasidan tashqari dastlabki ashyo, tayyor mahsulot va chiqindi tushunchalari ham qo'llaniladi. Xomashyo va dastlabki ashyoni bir-biridan farq qilish kerak. Xomashyo, sanoatda qayta ishlanmagan tabiiy moddalardir. Biron bir ishlab chiqarish uchun xomashyo, yarimfabrikat, oraliq mah­sulot, yarimmahsulot (asosiy material), qo'shimcha mahsulot va ikkilamchi ashyolar, dastlabki ashyo bo'lishi mumkin. Yarimfabrikat bu tabiiy xomashyoni sanoatda dastlabki ishlov berish natijasida olingan materialdir.


  “Kimyoviy texnologiya asoslari" fanidan o‘quv  uslubiy  majmua  Oliy va o'rta

  maxsus ta`lim vazirligining 21.08.2018 yildagi 303 sonli buyrugi bilan tasdiqlangan o`quv dasturiga muvafiq ishlab chiqildi.


  O‘quv–uslubiy majmua Toshkent kimyo-texnologiya institutida ishlab chiqilgan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligida 2018 yil 16 iyulda № BD-5111000-309 raqami bilan ro‘yxatga olingan va 2018 yil 21 iyulda vazirlikning 30-sonli buyrug‘I bilan tasdiqlangan “Kimyoviy injinering jarayon va qurilmalari” fanining namunaviy dasturi asosida tuzildi.

   


  kimyo fani atrof muhit haqidagi fan bo'lib, u bizni o'rab turgan olamni  qanday tarkibiy qismlardan tashkil topganini va ular qanday holatda bo'lishini o'rganadi. Ushbu fan bizni, tabiat va uning qonunlari haqidagi tushunchalarimizni mustahkamlaydi. Hozirgi kunda barcha ishlab chiqarish sohalarini deyarli kimyo fanisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.  

  Kimyo fanini chuqur o'rganish nazariya, tajriba va amaliyot birgalikda olib borilishi shart.Laboratoriya ishlarini bajarish kimyo fanini chuqur o`rganishning zarur shartlaridan biridir. Shuning uchun ham laboratoriya ishlarini  bajarishdan maqsad - kimyoviy qonuniyatlarni o`rganish, eng muhimi oddiy va murakkab moddalarning  xossalari bilan tajribalar orqali tanishish, talabalarning mustaqil bilimlarini mustahkamlashdan iborat.  Unda kimyo asoslarini to`la o`zlashtirish uchun yetarli ma`lumotlar o`z aksini topgan.Laboratoriya ishlarini bajarish bo`yicha berilgan tavsiyalar oz miqdordagi moddalar bilan ishlashga mo’ljallangan. Moddalarning bunday tejamli sarflanishi vazifani bajarilish uchun ajratilgan vaqtni tejaydi, shuningdek laboratoriyada ishlash xavfsizligini  hamda iqtisodiy tomondan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ma’lumotlar  talabalarning o`z ustida ishlashi va amaliyot darslariga tayyorlanishini osonlashtiradi.